หน้าหลัก

 

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติ

      - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

      - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่3) พ.ศ.2553

      - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562

      - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

      - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

      - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2553

      - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่3) พ.ศ. 2562

      - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

      - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2551

      - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2553

      - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่4) พ.ศ.2562

      - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

      - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

      - พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

      - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

      - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548

      - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562

       - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด


 กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      - ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

      - ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

หนังสือราชการจากสพม.อยุธยา