บุคลากรในโรงเรียน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ


หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

ครู ครู

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ครูชำนาญการพิเศษ ครู

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ครู ครู ครู
     
 
ครู ครูชำนาญการพิเศษ  

 

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

ครู ครูชำนาญการ ครูอัตราจ้าง

 

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

ครูอัตราจ้าง

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

ครูชำนาญการ ครูอัตราจ้าง

 

   

พนักงานและลูกจ้าง

 

ลูกจ้างประจำ(ช่างสี) ลูกจ้างประจำ(ธุรการ)