บุคลากรในโรงเรียน


นายนิรุธ บัญฑิโต 
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายอธิวัฒน์ รุ่งรัตน์ฐานนท์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
 
นางอัญชลี ขัณฑสุนทรไกร
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร
 
นางสาวนันทนา แหวนนาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางสาวนภัทร สินอำนวยผล

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
นางสาวสุชาดา แก้วเกิด

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางจินตนา รอดประยูร

นางสาวรัชนีกร แซ่ตั้ง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางจิราภรณ์ สุปุณณะ

นางสาวสุชาดา พิพัฒน์สวัสดิ์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางฐิติมา ศรีงาม

นายอรรถพล สายวงษ์นาค


นางสาวนภ้ทร สินอำนวยผล


นางสาวนันทวรรณ กองเพิ่มพูล

นายอธิวัฒน์ รุ่งรัตน์ฐานนท์


นายนลธวัช ศิริศักดากุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวนันทนา แหวนนาค

นางอัญชลี ขัณฑสุนทรไกร

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

 
นายวิฑูรย์ ธนะจันทร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 
นางสาวชุติมา ม่วงศรีจันทร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายธนวันต์ วงษ์ปาน

นางอัญชลี ษรสา

 

ครูอัตราจ้าง


นายวรพจน์ บุญสูตร
ครูอัตราจ้างศิลปะ


นายสุทธิพงษ์ โพธิรังสกุล
ครูอัตราจ้างพลศึกษา

 

พนักงานและลูกจ้าง

 
นายบุญสิน บัวศรี
ลูกจ้างประจำ(ช่างสี)