บุคลากรในโรงเรียน


นายนิรุธ บัญฑิโต 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายอธิวัฒน์ รุ่งรัตน์ฐานนท์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
 
นางอัญชลี ขัณฑสุนทรไกร
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร
 
นางสาวนันทนา แหวนนาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายธนวันต์ วงษ์ปาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
นางสาวสุชาดา แก้วเกิด
นายวรพจน์ บุญสูตร
ครูอัตราจ้างศิลปะ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางจินตนา รอดประยูร

นางสาวรัชนีกร แซ่ตั้ง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางจิราภรณ์ สุปุณณะ

นางสาวสุชาดา พิพัฒน์สวัสดิ์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวนันทวรรณ กองเพิ่มพูล

นายอธิวัฒน์ รุ่งรัตน์ฐานนท์


นายนลธวัช ศิริศักดากุล

นายอรรถพล สายวงษ์นาค(เทคโนโลยี)

นางสาวนภ้ทร สินอำนวยผล(เทคโนโลยี)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวนันทนา แหวนนาค

นางอัญชลี ขัณฑสุนทรไกร

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

 
นายสุทธิพงษ์ โพธิรังสกุล
ครูอัตราจ้างพลศึกษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 
นางสาวชุติมา ม่วงศรีจันทร์
 
นางสาวปิยาภรณ์ ทองลิ่ม
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายธนวันต์ วงษ์ปาน

นางอัญชลี ษรสา

 

พนักงานและลูกจ้าง

 
นายบุญสิน บัวศรี
ลูกจ้างประจำ(ช่างสี) 
 
นางสาวศุภรัตน์ ขวัญอยู่
ลูกจ้างประจำ(ธุรการ)