เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

ปรัชญา(Philosophy)
คุณธรรม นำความรู้

 

วิสัยทัศน์(Vision)
สร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ สู่มาตรฐาน

 

พันธกิจ(Mission)
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการดำรงชีวิตามหลักศาสนา

 

อัตลักษณ์
รักดนตรีไทย ใส่ใจงานฝีมือ

 

เอกลักษณ์
ยิ้ม ไหว้ แต่งกายสะอาด ปฏิบัติตามหลักศาสนา

 

คำขวัญ
เก่งดนตรี มีวินัย ตั้งใจเรียน

 

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – ชมพู

 

สัญลักษณ์

เป็นรูปวงกลม ภายในประกอบด้วยซอสามสายคู่ วางฐานจรดคันเป็นรูปพองาม ส่วนล่างทั้งสองข้างมีคันชัก ส่วนบนระหว่างคันซอมีดอกบัวบานประดับอยู่

 

อักษรย่อของโรงเรียน
บ.บ.