ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนบางบาล  ตั้งอยู่บนที่ดินของวัดโบสถ์  หมู่ที่  1  ตำบลบางบาล  อำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก่อตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่  23  มีนาคม  2497  ได้งบประมาณค่าก่อสร้าง  190,000  บาท  สร้างเป็นอาคารไม้  2  ชั้น  โดยเปิดเรียนเมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม  2497  ในปีแรกอาศัยศาลาการเปรียญวัดโบสถ์เป็นที่เรียนชั่วคราว  ในระหว่างก่อสร้างอาคาร  ได้อาศัยครูกรมสามัญศึกษาช่วยสอนทั้งหมด  เงินงบประมาณที่ได้รับไม่อาจก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามแบบ  พระครูแปลก  จนฺฑวฒฺโน  เจ้าอาวาสวัดโบสถ์  คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนได้ร่วมกันจัดหาเงินซื้อบานประตู  หน้าต่าง  ถมที่ดินและเทคอนกรีตชั้นล่าง ตลอดจนซื้ออุปกรณ์และวัสดุ  ครุภัณฑ์  รวมที่ได้รับบริจาคครั้งนั้น  ประมาณ  110,000  บาท

            เมื่อคืนวันที่  28  พฤษภาคม  2501  อาคารเรียนไม้ประสบวาตภัยเสียหายไม่อาจใช้เป็นที่เรียนได้  ต้องอาศัยศาลาการเปรียญ  เป็นที่เรียนอีก  ทางราชการได้อนุมัติเงินค่าซ่อมแซม จำนวน 50,000  บาท ซ่อมแซมเสร็จเมื่อเดือนกันยายน  พ.ศ.  2502

            ในปีการศึกษา  2504  คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันหาเงินบริจาค  ก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นล่าง ซึ่งเดิมเป็นใต้ถุนโปร่ง  กั้นเป็นห้องเรียนทำประตูหน้าต่าง  เสร็จเรียบร้อยในปีการศึกษา  2506  คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ  30,000  บาท

            ในปีงบประมาณ 2512 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 50,000บาท

            ในปีการศึกษา  2513  โรงเรียนบางบาลได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนในชนบท (ค.ม.ช. รุ่นที่ 7)

            ปีงบประมาณ  2513  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ  5  รายการ  คือ

-          อาคารเรียนโครงสร้างคอนกรีต (คสล.) 6  ห้องเรียน  2  ชั้น  เป็นเงิน  480,000  บาท

-          หอประชุมโรงอาหาร  เป็นเงิน  200,000  บาท

-          โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์  เป็นเงิน  120,000  บาท

-          โรงฝึกงานคหกรรมศิลป์  เป็นเงิน  70,000  บาท

-          บ้านพักครู  1  หลัง  เป็นเงิน  50,000  บาท

ในการขยายและปรับปรุงโรงเรียนตามโครงการนี้โรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดโบสถ์  ให้ใช้ที่ดินที่ติดต่อกับพระอุโบสถ  11  ไร่เศษ  รวมกับที่ดินที่ใช้เดิมเป็น  21  ไร่

ปีงบประมาณ  2514  ได้เงินค่าก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  เป็นเงิน  50,000  บาท

ปีงบประมาณ  2515  ได้รับเงินงบประมาณ ดังนี้

-          บ้านพักครู  2  หลัง  เป็นเงิน  100,000  บาท

-          ถมดินและปรับปรุงบริเวณ  เป็นเงิน  90,000  บาท

-          ส้วมนักเรียน  เป็นเงิน 30,000  บาท

ปีงบประมาณ  2516  ต่อเติมอาคารเรียนที่ค้างอีก  6  ห้องเรียน  เป็นเงิน  480,000  บาท

คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน  และศิษย์เก่าได้จัดงานวันบางบาลเมตตาขึ้นที่โรงเรียนบางบาล ในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2520  วัตถุประสงค์คือต้องการจัดหาเงินซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  จำนวน  8  ห้องเรียน  แบบ  216 ก  คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ตามหนังสือ นส.3 เล่ม 2 หน้า 122  สารบัญเล่มเลขที่ 106  เนื้อที่  1  ไร่  2 งาน อยู่ที่  ต.บางชะนี  อ.บางบาล  ซื้อจากนางเย็น  ทับทิมเจือ  ในราคาไร่ละ  24,000  บาท จำนวนที่ดิน  1 ไร่ 2 งาน  รวมเป็นเงิน  36,000  บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) และนายประกอบ  เนคมานุรักษ์ ได้มอบให้แก่กระทรวงการคลังแล้ว  เมื่อเดือนพฤศจิกายน  2520

            กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก บ้านพักครู 1 หลังและส้วมนักเรียนจำนวน  8  ห้อง  2  ที่  ตามคำสั่งที่  1863/2520  ลงวันที่  2  พฤษภาคม  2520

รายการอนุมัติสร้าง

            1. อาคารเรียนแบบ 216  ก.  1  หลัง  ราคา  1,040,000  บาท

            2. บ้านพักครู  1  หลัง  ราคา  70,000  บาท

            3. ห้องน้ำห้องส้วม  1  หลัง ราคา  40,000  บาท

            รายการอนุมัติให้ตัด

            1. ไฟฟ้าทั้งหมด

            2. ที่สีทั้งหมด

3. ครุภัณฑ์ทั้งหมดยกเว้นกระดานดำ

4. ฝ้าเพดานชั้นล่าง

5. ห้องส้วมห้องน้ำตัดทาสี

งบประมาณที่ได้รับ  1,150,000  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ในปีงบประมาณ  2521  ได้รับงบประมาณดังนี้

-          ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  5  ห้องเรียนในวงเงิน  150,000  บาท

-          ได้รับงบประมาณเป็นค่าถมดินอาคารเรียนชั่วคราว  12,000  บาท

อ้างถึงหนังสือที่  อย.55/3196  ลงวันที่  1  ธันวาคม  2522 ในปีงบประมาณ  2522  กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนต่อเติมอาคารเรียน  แบบ 216 ก  ขนาด  2  ห้องใหญ่  และ  6  ห้องเล็ก  ในวงเงิน  1,250,000  บาท

ในปีการศึกษา  2524  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.4  จำนวน 2  ห้อง  และม.ศ.4  จำนวน  2  ห้อง

ปีงบประมาณ  2527  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบพิเศษให้ถุนสูง 4  หน่วย  1  หลัง  เป็นเงิน  1,560,000  บาท

ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2528  และขึ้นอาคารเมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2528 หน่วยที่ขึ้น  4  หน่วย

เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2528  สมาคมและผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางบาลดำเนินการจัดซื้อที่ดินมอบให้โรงเรียนบางบาล  จำนวน  2  แปลง

แปลงที่  1  ที่ดินของนางประเทือง  ธิราพืช  เนื้อที่  2  ไร่  2  งาน  เป็นเงิน  93,150  บาท โฉนดที่ดินที่  2484  เล่มที่  18  หน้า  84

แปลงที่  2  ที่ดินของนางประยงค์  อารัมพร  เนื้อที่  1  ไร่  53  ตารางวา  เป็นเงิน  33,970  บาท โฉนดที่ดิน  2443  เล่มที่  18  หน้าที่  83

รวม  2  แปลงเป็นเงิน  126,120  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ในปัจจุบันโรงเรียนบางบาลมีที่ดินรวมทั้งหมด  26  ไร่  1  งาน  29  ตารางวา

ปีงบประมาณ  2529  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้ติดไฟฟ้าภายในอาคาร 3  เป็นจำนวนเงิน  126,400  บาท

      ปีงบประมาณ  2530  ได้สร้างอาคารห้องสมุดใต้ถุนสูงชั้นเดียวขนาดกว้าง  12.50  เมตร       ยาว  28  เมตร  มีระเบียงเชื่อมต่ออาคารเดิมทั้งสองอาคาร  โดยใช้วัสดุก่อสร้างอาคารหลังเก่า(อาคารหลังแรก)  และโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์  คหกรรมศิลป์  ที่รื้อถอนไว้อยู่ก่อนแล้วใช้เงินบำรุงการศึกษาเป็นค่าก่อสร้างจำนวน  410,000  บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2530  เปิดเป็นห้องสมุดใช้บริการ  ปี  2533  โรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลมาตรฐานแบบ  FBA  18x31  เมตร  มีฐานข้างละ  2  เมตร  รวมเป็น 22 x23  เมตร  พร้อมแป้นโครงเหล็ก  1 ชุด  เป็นเงิน  127,600 บาท

      ปี  2539  โรงเรียนได้รับงบประมาณ(งบพัฒนาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)  ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลมาตรฐาน  เสาประตูโครงเหล็กหรือ ค ส ล ยึดติดกับที่ขนาด  14 x26  เมตร เป็นเงิน  251,000  บาท

      โรงเรียนได้รับงบประมาณให้เสริมคันดินให้สูงขึ้น  จำนวน  86,940  บาท

      ปี  2541  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม  โรงอาหารแบบ 100/27 โดยให้ขอเรื่องรื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราว(อย 771)  แล้วใช้บริเวณนั้นก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 4,386,000  บาท

      ปี2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร 6 ห้อง เป็นจำนวนเงิน1,200,000 บาท

            ปี  2543  โรงเรียนได้งบประมาณถมดินเพื่อทำสนามกีฬาโรงเรียนกว้าง  50  เมตร  ยาว 105  เมตร  สูง  0.50 เมตร โดยจัดสร้างบริเวณสนามด้านติดถนนชลประทาน จำนวน 340,000  บาท