หน้าหลัก

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางบาล
  O1 : โครงสร้าง
  O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 : อำนาจหน้าที่
  O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  O5 : ข้อมูลติดต่อ
  O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางบาล
  O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลโรงเรียนบางบาล
  O8 : Q&A (ถาม-ตอบ)
  O9 : Social Network
  O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนการดำเนินงานโรงเรียนบางบาล
  O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงานโรงเรียนบางบาล
  O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O18 : E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุโรงเรียนบางบาล
  O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O20 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนบางบาล
  O23 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O24 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงเรียนบางบาล
  O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโรงเรียนบางบาล
  O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
  O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
  O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
  O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

หนังสือราชการจากสพม.อยุธยา