หน้าหลัก

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-อยุธยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางบาล

 

O1 : โครงสร้าง

 

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

 

O3 : อำนาจหน้าที่

 

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

 

O5 : ข้อมูลติดต่อ

 

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

การประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางบาล

 

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลโรงเรียนบางบาล

 

O8 : Q&A (ถาม-ตอบ)

 

O9 : Social Network

   

แผนการดำเนินงานโรงเรียนบางบาล

 

O10 : แผนดำเนินการประจำปี

 

O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

 

O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   

การปฏิบัติงานโรงเรียนบางบาล

 

O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

O17 : E-Service

   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีโรงเรียนบางบาล

 

O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุโรงเรียนบางบาล

 

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนบางบาล

 

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงเรียนบางบาล

 

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโรงเรียนบางบาล

 

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงเรียนบางบาล

 

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนบางบาล

 

O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต ประจำปี

 

O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   

มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน