หน้าหลัก

 

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติ

      - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

      - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553

      - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

      - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

      - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562

      - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

      - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540    


 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

      - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

      - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548

      - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562

       - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด


 กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      - ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

      - ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560