บุคลากรในโรงเรียน


นายนิรุธ บัญฑิโต 
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางฐิติมา ศรีงาม 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
 
นางจินตนา รอดประยูร
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร
 
นางสาวนันทนา แหวนนาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายวิฑูรย์ ธนะจันทร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ครูศิลปะ
 
นายประสิทธิ์ ดนตรี

 
ครูภาษาไทย

นางจินตนา รอดประยูร

นางสาวรัชนีกร แซ่ตั้ง

 
ครูคณิตศาสตร์

นางจิราภรณ์ สุปุณณะ

นางสาวสุชาดา พิพัฒน์สวัสดิ์

 
ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฐิติมา ศรีงาม

นายอรรถพล สายวงษ์นาค


นางสาวนภ้ทร สินอำนวยผล


นางสาวนันทวรรณ กองเพิ่มพูล

นายอธิวัฒน์ รุ่งรัตน์ฐานนท์

 
ครูภาษาต่างประเทศ

นางสาวนันทนา แหวนนาค

นางอัญชลี ขัณฑสุนทรไกร

 
ครูสุขศึกษา พลศึกษา
 
นายวิฑูรย์ ธนะจันทร์

 
ครูการงานอาชีพ
 
นางสาวชุติมา ม่วงศรีจันทร์

 
ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายธนวันต์ วงษ์ปาน

นางอัญชลี ษรสา

 
ครูอัตราจ้าง
 
นายวรพจน์ บุญสูตร
ครูอัตราจ้างศิลปะ

 
พนักงานและลูกจ้าง
 
นายบุญสิน บัวศรี
ลูกจ้างประจำ(ช่างสี)