ผู้บริหาร


นางธนภร เกิดนาวี 
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางฐิติมา ศรีงาม 
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
 
นายประสิทธิ์ ดนตรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร
 
นางสาวนันทนา แหวนนาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายวิฑูรย์ ธนะจันทร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน