หน้าหลัก

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

 

ชื่อ – สกุล   นายนิรุธ  บัญฑิโต
ตำแหน่งปัจจุบัน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบาล
ช่องทางการติดต่อ   nirooth.b@gmail.com