หน้าหลัก

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว